සිය රට දේ සිරි සැප දේ !

Tuesday, December 1, 2009

Firefox එකට අලුත් මූණක්....


දැන් මම කියන්න යන්නේ firefox එකේ හැමදාම දකින interface එකට අලුත්ම පෙනුමක් ඉක්මනින්ම එකතුක‍රගන්නෙ කොහොමද කියල...
එක හ‍රිම ලෙසි වැඩක්! එකට හොදම add-one එකතමා Personas කියන්නෙ.

ඔයලත් ක‍රලා බලන්න මෙන්න link එක.

0 යි,ගුණ දොස්:

Post a Comment