සිය රට දේ සිරි සැප දේ !

Tuesday, December 1, 2009

ලාංකික සැම සාද‍රයෙන් පිළිගනිමු !

ඔන්න එතින් අපි මේ ක‍රන්න යන්නෙ,ලාංකික සියලුදෙනාට ප‍රිගණක තාක්ෂණයේ අලුත් අලුත් සොයාගැනිම් පිළිබදව ව්ස්ත‍ර ඔබේ මව්බසින්ම ඔබ හමුවට රෑගෙන ඒමටයි...
එතින් අපි මේ පටන්ගත්ත වැඩෙට කවුරුත් කැමතිවෙයි කියලා අපි හිතනවා. ඒ වගෙම මේ අලුත් bolg පිටුවට ඔබ සෑමදෙනාම සාද‍රයෙන් පිළිගන්නවා.....
එහෙනම් සියලුදනාටම සුබ අනාගතයක් වේවා !!!

එහෙනම් අපි හා..හා..පුරා කියලා වැඩ ටික පටන් ගනිමු....

0 යි,ගුණ දොස්:

Post a Comment